Sikkerhetsrutiner

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Sikkerhet i AKS

Vi forholder oss til følgende styringsdokumenter:

  • Oslo Kommunes forskrift om skolefritidsordningen
  • Opplæringslovens regler for trivsel og trygghet
  • Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo Kommune
  • Oslo Standarden

Aktivitetsskolen forholder seg til Oslo Kommunes forskrift om skolefritidsordningen.  Forskriften gir krav til bemanning med 1 voksen pr. 24 elever. I Aktivitetsskolen prioriterer vi bemanning og har alltid mer personell enn forskrift for Skolefritidsordningen i Oslo kommune beskriver.

Lekeapparater

Lekeapparater i skolegården følges opp av Undervisningsbygg månedlig. Lekeapparater som ikke ivaretar sikkerheten til elevene blir umiddelbart stengt.

utlevere andre elevers/foresattes telefonnr.

Førstehjelp

Aktivitetsskolens leder har førstehjelps kurs. Det er lærere og flere i administrasjonen som har nødvendig førstehjelpskurs. Aktivitetsskolens ansatte er informert om rutiner dersom en elev skader seg.

Grenser ute

Skolen og AKS har klare grenser. Hver høst, ved skolestart viser Aktivitetsskolen uteområdet og grenser. Vi snakker med elevene våre om hvor grensene går. Vi repeterer grensene når vi ser det er nødvendig. Ansatte ute passer også på at elevene ikke er utenfor grensene.

Krenkende atferd, mobbing og hærverk

Aktivitetsskolen viderefører skolens regler med tanke på trivsel og omsorg. Vi er opptatt av språkbruk, og at vi snakker pent til og med hverandre. Skolen og Aktivitetsskolen praktiserer nulltoleranse ved krenkende atferd, mobbing og hærverk.

Brannvern

Alle ansatte er kjent med skolens Branninstruks. Denne informeres om hver høst. Assistentene deltar på brannøvelser og kan instruksene for evakuering.

Innkryss og utkryss

Elevene skal krysses inn når de kommer til Aktivitetsskolen. AKS mottar beskjed fra skolen om enkelte elever er fraværende. Foresatte skal krysse ut elevene om ikke andre beskjeder foreligger. Ingen elever sendes fra skolen uten aksept fra foresatte.

Det er viktig at foresatte gir nødvendig informasjon om henting, og særlige hensyn AKS skal utøve.

Trivsel, skader og sykdom

Aktivitetsskolen kontakter foresatte når vi ser at et barn har det vanskelig, eller ikke trives. Vi oppfordrer også foresatte til å ta kontakt med Aktivitetsskolen dersom man opplever, eller har mistanke om at barnet tilsynelatende ikke trives.

AKS kontakter også foresatte dersom et barn skader seg, blir sykt, mobber, ødelegger andres og/eller skolens inventar. Skademeldinger skrives av skolens administrasjon.

Kontakttelefon

Aktivitetsskolen skal inneha oppdaterte telefonlister som mottas fra skolen. Det er foresattes ansvar å påse at AKS til enhver tid har riktig kontaktinformasjon. Flytting og endret telefon nr. bør også foresatte påse at AKS mottar.

Livredningskurs

Skolen og AKS har felles rutiner. For å oppsøke strand/svømming skal lærer/assistent ha nødvendig livreddende kurs. AKS tar ikke med elever til strand, eller basseng for å svømme. Regler for sikkerhet er en voksen pr. 15 elever når assistent/lærer har gyldig livredningsprøve.

Sykefravær i Aktivitetsskolen

Dersom det er stort sykefravær i Aktivitetsskolen vil vi alltid avgrense uteområder og avlyse aktiviteter. Dette for å ivareta elevenes sikkerhet.

Politikontakt

Kastellet skole har egen politikontakt. Dersom vi opplever usikkerhet i forhold til elevenes sikkerhet har vi gode rutiner, kontakt og nødvendig samarbeid med politiet.