Hovedseksjon

Mestringsgrupper

Alle elever skal oppleve mestring og faglig utfordringer i sin skolehverdag. Opplæringen skal legge til rette for det enkelte barns forutsetninger og evner, og dette er en av de største utfordringene norsk skole har i dag. Kastellet skole har erfaring med mestringsgrupper siden høsten 2006.

Hva legger Kastellet skole i begrepet mestringsgrupper?

Barn lærer på ulike måter, noe vi som skole skal legge til rette for. Elevenes selvstendighet i forbindelse med skolearbeid varierer stort. Noen trenger tett oppfølging av lærer for å få frem sin kunnskap, mens andre jobber selvstendig med litt veiledning fra lærer for å få vist sin kunnskap. Mestringsgruppene tar utgangspunkt i elevens selvstendighet og arbeidsvaner, og hvordan de tilegner seg faglig kunnskap. Elevene skal være i den gruppen de lærer best, og kan få muligheten til å strekke seg faglig og sosialt.

Hva gir mestring?

Hver elev skal ut fra sitt faglige ståsted kunne strekke seg og nå målene i fagene. Måloppnåelse gir mestringsfølelse og økt lærelyst. Elevene får arbeidsplaner/periodeplaner i fagene med klare mål. Eleven får valg mellom ulike nivåer på oppgaver for å nå målene. Uavhengig av hvilken mestringsgruppe man er på kan eleven velge nivå og grad av måloppnåelse på arbeidsplanen/periodeplanen (med veiledning fra foresatte og lærer).
Trygghet gir mestring. Elevene opplever sosialtrygghet på ulike måter, noe vi tar hensyn til.

Hvordan organiseres mestringsgruppene?

Spesialundervisning. Elever med spesielle behov, fra 6.-10.trinn, får sin spesialundervisning i mestringsgrupper. Undervisningen foregår i liten gruppe eller større gruppe med økt voksen tetthet.

  • På 6.–7.trinn er det mestringsgrupper i 2 av 3 matematikk timer, 2 av 2 engelsk timer og 2 av 4 norsk timer på 5. og 7.trinn og 2 av 3 norsk timer på 6.trinn. Det er mestringsgrupper i perioder av skoleåret. Fra høstferien til siste uke før jul og januar frem til siste uken i juni. Det vil si at det er mestringsgrupper i 30 av 38 uker.
  • På 8.–10.trinn er det mestringsgruppe i 2 av 3 norsk timer på 8.og 9.trinn, 2 av 4 norsktimer på 10.trinn, 2 av 3 matematikk timer og 2 av 2 engelsk timer i deler av skoleåret. 8.trinn danner mestringsgrupper til høstferien, i samarbeid mellom lærer og elev. 9. og 10.trinn starter fra skolestart.

 

Evalueringsrutiner for mestringsgruppene

Elevenes plassering i mestringsgrupper evalueres månedlig av lærerne. Her gjennomgås elevens faglige og sosiale utvikling, samt selvstendighet i gitt periode. Dette for å sikre at eleven er der han/hun lærer best. Når elevene er kommet på ungdomstrinnet så kan de være med på å diskutere sin egen plassering sammen med lærerne. Dette for å gi ansvar for og innsikt i egen læring.

Opplæringsloven§ 8,2 sier:

”I opplæringen skal elevene deles i klasser eller basisgruppe som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet. For deler av opplæringen kan elevene deles i andre grupper etter behov. Til vanlig skal organiseringen ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. ”

Skolen har hatt intern revisjon fra utdanningsetaten på organiseringen av mestringsgrupper i henhold til opplæringsloven § 8,2. Konklusjonen på intern revisjonen er at vi holder oss innenfor opplæringsloven.

Foresattes samarbeid med skolen

Skolen og foresatte har som mål å få elevene til å få best mulig faglig og sosial vekst. For å få dette til er det viktig med et godt samarbeid. Sammen skal vi motivere elevene til å strekke seg og bli mer selvstendige.
Før elevene blir inndelt i mestringsgrupper kartlegger lærerne elevenes selvstendighet, faglige og sosiale utvikling. På bakgrunn av dette settes gruppene sammen. Foresatte får informasjon om hvilke gruppe deres barn vil være i (med begrunnelse) under utviklingssamtalene. Ved gruppebytte i løpet av skoleåret kontaktes foresatte. 

Skolen ønsker en konstruktiv og åpen dialog med hjemmet.