Strategisk plan

Visjon: "Sammen skal vi nå målene ved å strekke oss etter stjernene"
Vi som skole har høye ambisjoner for den jobben vi skal utføre, og vi har høye ambisjoner på vegne
av alle elevene. Vi jobber systematisk med elevenes mestring, og dette gir gode faglige resultater.
Skolens pedagogiske profil er trygghet og trivsel som grunnlag for all læring. For oss betyr dette å skape lærelyst hos elever gjennom å se hele mennesket og skape nysgjerrige, sosiale og selvstendige elever.
Skolen har variert og bevisst metodebruk i undervisningen og skaper mangfold og inkludering gjennom at Regnbuen (vår spesialavdeling), er en naturlig del av skolemiljøet.

Kastellet har høye ambisjoner på vegne av skolens elever. Vi vet at ambisjoner er viktig for å lykkes med oppdraget som knytter seg til elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen benytter "Mitt valg" som program for å styrke elevenes psykososiale miljø. Dette programmet sammen med lærernes utøvelse av klasseledelse er
viktig for et godt og trygt læringsmiljø.
Arbeid med elevenes læringsresultater er avgjørende for å lykkes med langsiktige målsettinger. De to siste årene har skolen jobbet med skriving som grunnleggende ferdighet. Denne innsatsen videreføres i 2018. Kommende år ser vi også behov for tiltak rettet mot lesing som grunnleggende ferdighet. Lærernes praksisfellesskap må utvikles med vekt på samarbeid, deling og analysekompetanse.