Hovedseksjon

Søke om plass, endring av plasstype og oppholdsbetaling

Opptak og frister

Nye 1. trinnselever:

Søknader om plass i AKS gjøres via Alltinn og Oslo kommune hjemmesider. Svar på søknader om plass i AKS vil ikke blir sendt ut før etter skolens vedtak om skoleplass er sendt ut. Informasjon vil bli sendt ut samtidig.

Ved Kastellet skole ordinære AKS er det løpende opptak frem til den 1.6. Alle elever som ønsker plass i AKS får et tilbud om dette.

For Regnbuen AKS er søknadsfrist satt til 1. mai for å sikre mulighet til oppstart 1. august. Søknader etter dette garanterer ikke oppstart 1. august, men så snart ansettelser i forhold til antall påmeldte elever er på plass.

 

Kastellet skole tilbyr plass til og med 4. trinn i ordinær AKS, og fra 1. - 7. trinn i Regnbuen AKS.

 

Oppholdstilbud, hel- og deltidsplass

Kastellet Aktivitetsskole tilbyr fra 1. august 2023 hel- og deltidsplass med gratis kjernetid for 1.-4.trinn.

 

Heltidsplass med gratis kjernetid 

Heltidsplass med gratis kjernetid er opphold i hele Aktivitetsskolens åpningstid, til redusert pris. Dette gir mulighet til å benytte morgenåpning fra kl. 07.30 og frem til skolestart, og fra skolen slutter og frem til AKS stenger kl. 16.30 hver dag.

Gratis deltidsplass

Ved gratis deltidsplass kan barnet være på AKS 12 timer per uke. Barnet kan være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.

For spesialavdelingen Regnbuen AKS er halv plass fordelt med 2 dager opphold en uke, og 3 dager opphold påfølgende uke.


Barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager
AKS holder stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
Du ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

 

Oppholdsbetaling

Kastellet skole Aktivitetsskolen følger regler for oppholdsbetaling fastsatt av Oslo kommune. Satser for oppholdsbetalingen for skoleåret blir fastsatt årlig i november av Oslo Kommunes Bystyre.  Den er lik for alle skolefritidsordninger i Oslo.

 

Fakturering

For nye 1. trinns elever er det oppstartdato for den enkelte elev som danner grunnlaget for faktureringen. Er ikke oppstartsdato opplyst vil eleven bli fakturert fra 1. august. Nye elever som ikke har sendt inn påmelding via søknadsportalen til Aktivitetsskolen vil bli fakturert i etterkant. Dette kan bety at noen vil kunne motta dobbel faktura i september, eller oktober.

 

Fakturering blir foretatt av Utdanningsetaten i samarbeid med Kastellet skole. Faktureringen skjer forskuddsvis, og utsendelse av fakturaer gjøres i midten av månedene. Forfallsdato for betaling av opphold i Aktivitetsskolen er den 1. i hver måned.

 

Endring av plass

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Du kan søke om å endre plasstypen digitalt, via Kastellets hjemmeside, senest 30. november for endring i januar, og 30. juni for endring fra 1. august.

 

Inntektsregulert oppholdsbetaling

Det kan søkes om inntektsregulert oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

Aktivitetsskolen har fått muligheten å innhente inntektsinformasjon direkte fra Skatteetaten. Det er ikke nødvendig med deres samtykke til dette, da det er hjemlet i forskrift til Opplæringslova §1B-2 og i Skatteforvaltningsloven §3-3 med forskrift. Vi innhenter opplysningene for nye elever ved behandling av søknaden. For eksisterende elever vil vi innhente opplysninger i forbindelse med behandling av søknad om inntektsregulering. 

Reglene for inntektsregulert oppholdsbetaling finnes på Oslo kommune sine hjemmesider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/pris-og-betaling/ 

 

Dersom det er spørsmål vedrørende oppholdsbetaling og fakturering kontakt oss gjerne på tlf. 23 18 00 20.