Regnbuen

Jente

Regnbuen er spesialavdelingen på Kastellet skole. Den er byomfattende og har elever fra 1. til 10. trinn. Avdelingen har tolv elever.

Elevene er delt i tre grupper etter funksjonsnivå, en gruppe for multifunksjonshemmede og to grupper for psykisk utviklingshemmede. Vi holder til i C-bygget på skolen og lokalene er tilpasset bevegelseshemmede. Avdelingen består av tre klasserom, fysioterapirom, fellesrom og sanserom (det hvite rommet). I tillegg har avdelingen to tilpassede bad/wc. Avdelingen har direkte utgang til skolens uteområde. Det er ansatt en avdelingsleder, tre spesialpedagoger og assistenter på avdelingen. Vi har hovedfokus på kommunikasjon, ADL-ferdigheter og fysisk aktivitet.

 

Undervisningen

 

Vi ønsker at alle elevene på Regnbuen skal få utvikle seg best mulig ut fra sine forutsetninger. All undervisning på Regnbuen tilrettelegges i forhold til hver enkelt elevs behov og gjennomføres i henhold til elevens IOP/IODP. Undervisningen foregår en-til-en og i smågrupper. Det utarbeides periodeplaner for hver enkelt elev som viser hva det legges vekt på i undervisningen i en gitt periode. I tillegg har avdelingen en felles temaplan som beskriver ulike tema vi velger å fordype oss i gjennom året. Dagene struktureres ved hjelp av felles eller individuelle dagtavler. Som en del av undervisningen brukes bl.a. "Stenbråtenmodellen", "Karlstadmodellen" og "TEACCH".

 

Kommunikasjon

 

Opplæring i kommunikasjonsferdigheter står sentralt i undervisningen på Regnbuen. Flere elever mangler helt eller delvis et verbalt språk. For å kompensere for dette tilrettelegges det for andre måter å kommunisere på. Dette kan skje gjennom bruk av tegn som støtte til talen, øyepeketavler, tematavler, kommunikasjonsbøker eller talemaskiner. Begrepslæringen tilrettelegges i fht. elevenes språkutvikling, og knyttes i hovedsak opp mot periodens tema. De elevene som har utbytte av det benytter data og/eller IPAD i deler av undervisningen. 

 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet vektlegges på Regnbuen. Vi har individuell trening, gymsal-aktiviteter, vi bruker aktivt skolens uteområde, samt at vi har "uteskole" en dag i uken. For elevene med multifunksjonshemming benyttes ulike hjelpemidler som gir dem mulighet for egenbevegelse og mestring.

 

ADL-ferdigheter

Vi har fokus på at elevene skal bli mest mulig selvstendige i dagligdagse gjøremål. Derfor er opplæring og trening i ADL-ferdigheter sentralt i undervisningen på Regnbuen.

 

Inkludering

Regnbuen har hvert år en vennskapsklasse på skolen. Elevene fra vennskapsklassen rullerer på å delta på enkelte av aktivitetene på Regnbuen. Vi ser det også som viktig å delta på alle fellesarrangementer, samt prosjekter og samlinger som organiseres på tvers av grupper og trinn på skolen.
 
 

Aktivitetsskolen

 

Regnbuen har egen aktivitetsskole i samme lokaler som Regnbuen skole. Regnbuen skole og aktivitetsskole har samme avdelingsleder, og mange av skoleassistentene jobber på Regnbuen både i skoletiden og på aktivitetsskolen. Vi ønsker å bidra til at elevene skal ha en aktiv og meningsfull fritid, og tilbyr fysiske aktiviteter så vel som matlaging, forming, musikk, lek og andre aktiviteter. Enkelte elever deltar også på aktiviteter organisert av aktivitetsskolen for 1. til 4. trinn.

 

Åpningstider aktivitetsskolen:

Kl. 07.30 - 08.30 og fra skoleslutt til kl. 16.30.

Ferier: kl. 07.30 - 16.30.

Aktivitetsskolen er åpen hele året unntatt helligdager og juli måned.

 

 

 

Ønsker du å komme i kontakt med spesialavdelingen kan du ringe avdelingsleder på

tlf. 23 18 00 27.

.

 

Informasjon om spesialundervisning i Oslo kommune