Hovedseksjon

Regnbuen

Elevene er delt i tre grupper. Personalet består av en avdelingsleder, spesialpedagoger/kontaktlærere, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, samt assistenter. Vi holder til i C-bygget på skolen og lokalene er tilpasset bevegelseshemmede. Avdelingen består av tre klasserom, aktivitetsrom, felles lekerom og sanserom (det hvite rommet). I tillegg har avdelingen to tilpassede bad/wc. Avdelingen har direkte utgang til skolens uteområde. I tillegg til skolefaglig utvikling har vi hovedfokus på å utvikle kommunikasjons- og ADL-ferdigheter, samt fysisk aktivitet.

Undervisningen

Vi ønsker at alle elevene på Regnbuen skal få utvikle seg best mulig ut fra sine forutsetninger. All undervisning på Regnbuen tilrettelegges i forhold til hver enkelt elevs behov og gjennomføres i henhold til elevens IOP. Undervisningen foregår enten en-til-en, i små grupper eller med hele avdelingen. Det utarbeides periodeplaner for hver elev som viser hva det legges vekt på i undervisningen i en gitt periode. I tillegg har avdelingen en felles temaplan som beskriver ulike tema vi velger å fordype oss i gjennom året. Dagene struktureres ved hjelp av felles eller individuelle dagtavler. Vi benytter ulike undervisningsmetoder og modeller ut fra elevenes behov. De elevene som har utbytte av det benytter data og/eller IPAD i deler av undervisningen. 

Kommunikasjon

Opplæring i kommunikasjonsferdigheter står sentralt i undervisningen på Regnbuen. Noen av elevene har bruk for alternative- eller supplerende kommunikasjonsmåter (ASK), og vi tilrettelegger for opplæring og bruk i forhold til de behovene som hver enkelt elev har. Avdelingen er godt kjent med tegn-til-tale, bruk av tematavler og ulike typer kommunikasjonsbøker.

Begrepslæringen tilrettelegges i fht. elevenes språkutvikling, og knyttes i hovedsak opp mot periodens tema. 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet vektlegges i undervisningen på Regnbuen. Vi har eget aktivitetsrom til fysisk lek eller tilrettelagt trening. I tillegg har vi gymsal-aktiviteter flere dager i uken. Vi bruker aktivt skolens uteområde, samt at vi har uteskole en dag i uken.

ADL-ferdigheter

Det er viktig at elevene blir så selvstendige som mulig i dagligdagse gjøremål (ADL-ferdigheter). Derfor er opplæring og trening i ADL-ferdigheter sentralt i undervisningen på Regnbuen.

Inkludering

Elevene på Regnbuen deltar på alle skolens fellesarrangementer, samt prosjekter og samlinger som organiseres på tvers av grupper og trinn på skolen. I tillegg har Regnbuen et vennskapstrinn som vi blir ekstra godt kjent med gjennom skoleåret. Elevene fra vennskapstrinnet rullerer på å delta på enkelte av aktivitetene på Regnbuen og vi har noen felles uteskoledager. 

Aktivitetsskolen

Regnbuen har egen aktivitetsskole i samme lokaler som Regnbuen skole. Regnbuen skole og aktivitetsskole har samme avdelingsleder, og med unntak av kontaktlærerne jobber de fleste ansatte både på skolen og aktivitetsskolen. Vi ønsker å bidra til at elevene skal ha en aktiv og meningsfull fritid, og tilbyr fysiske aktiviteter så vel som matlaging, forming, musikk, lek og andre aktiviteter. Enkelte elever deltar også på aktiviteter organisert av aktivitetsskolen for 1. til 4. trinn.

Åpningstider aktivitetsskolen:

Kl. 07.30–08.30 og fra skoleslutt til kl. 16.30.
Ferier: Kl. 07.30–16.30.

Aktivitetsskolen er åpen hele året unntatt helligdager og juli måned.

Ønsker du å komme i kontakt med spesialavdelingen kan du ringe avdelingsleder på tlf. 23 18 00 27.