Hovedseksjon

Innsøking til videregående skole

Alle elever vil i løpet av første semester bli kalt inn til en individuell veiledningssamtale med rådgiver. Her snakker vi om ulike studieretninger og andre hensyn som er viktig å tenke på før man søker seg til en studieretning på videregående skole. 

Det vil også være mulig med flere individuell samtaler med rådgiver i forkant av innsøking til videregående skole for elever som ønsker dette.  

Som foreldre oppfordres det til å snakke med ungdommen deres og sammen utforske informasjon om de ulike studieretningene. Det vil også kalles inn til et eget foreldremøte i løpet av høsten hvor Karriereenheten i Oslo vil komme til skolen for å informere om de ulike studieretningene 

Informasjon om alle studieretningene finnes også på nettstedet Videregående opplæring - vilbli.no 

 

I løpet av januar og februar har alle videregående skoler Åpen dag. Det anbefales at elevene besøker de aktuelle videregående skolene de vurdere å søke seg til. Der får de hilse på elever og lærere på de forskjellige skolene og også få mer detaljert informasjon om skoletilbudene som finnes. Informasjon om når de ulike skolene har “Åpen dag” finnes på nettsidene til den enkelte videregående skole. 

 

Informasjon til elever som søker om fortrinnsrett: 

Søkere som blir prioritert først (fortrinnsrett) i inntaket til videregående opplæring: 

 • søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1 
 • søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne 
 • søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk 
 • søkere med vedtak om utvidet tid 

 

Fristen for søknad om fortrinnsrett er 1. Februar. 

Les mer her: 

 

 

Søknad om individuell behandling 

 

For elever som skal søke om individuell behandling VG1: 

 

Du skal ikke tas inn etter karakterpoeng, men etter en individuell behandling hvis du: 

 • har rett til spesialundervisning og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene. 
  Søknadsfrist 1. februar. 

 • har hatt rett til særskilt språkopplæring og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene. 
  Søknadsfrist 1. februar. 

 • mangler karakter i mer enn halvparten av fagene av andre årsaker. 
  Søknadsfrist 1. mars. 

 • ikke har tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag. 
  Søknadsfrist 1. mars. 

 • må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner. 
  Søknadsfrist 1. februar. 

 

Tas du inn etter individuell behandling, har du ikke rett til inntak på et særskilt utdanningsprogram, men rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram. 

Les mer her: 

 

 

Innsøking til videregående skole skjer på vigo.no 

For å kunne søke om skoleplass på videregående må eleven ha MinId eller bankId. Det anbefales å ordne dette så tidlig som mulig før innsøking. 

 
Informasjon om aktiveringsbrev til MinID 

Elever som skal søke videregående opplæring og som ikke har brukt MinID tidligere, må selv bestille aktiveringsbrev. Dette vil da sendes til folkeregistrert adresse. 

Om eleven har egen BankID, kan denne benyttes i stedet for PIN-kodebrevet. Om du ikke har BankID eller aktiveringsbrevet fra MinID, kan du bestille. Aktiveringsbrevet kan bestilles fra det året du fyller 13 år. 

 

Du vil motta aktiveringsbrevet innen 10 virkedager. Aktiveringsbrevet er kun gyldig i 30 dager, så opprett bruker så fort du mottar brevet for å ha alt klart til søknad. Følg deretter veiledning i brevet for hvordan man aktiverer bruker.