Hovedseksjon

5–10 Profil

Fag - Fordypning - Forståelse

Hvordan gjør vi det?

8.–10. trinn: Hver onsdag har elevene en 3-timers økt som over 4 uker danner grunnlaget for et profilkurs. Flere fag avgir tid til profil og derfor er det viktig at profilkursene er laget på bakgrunn av kompetansemål fra K-06. Dette gir oss muligheter for å lage tverrfaglige verksteder der fagene blir undervist på en annen måte enn i vanlige klassetimer.

5.7. trinn: Mellomtrinnet har profil på de fleste onsdager. Da organiseres skoledagen litt annerledes. Elevene er delt inn i grupper på tvers av trinnene. De ni gruppene med rundt 21 elever gjennomfører ni kurs. Av disse er det tre vanlige profilkurs på skolen og tre runder med villmarkskurs. Hvert kurs varer tre timer gjennom tre onsdager – ni timer til sammen. Alle gruppene er gjennom de samme kursene.

I profil bruker vi aktivitetspedagogikk og bidrar til at elevene møter variasjon og legger til rette for at elevene kan gå i dybden i ulike temaer.

Hvorfor gjør vi dette?

Framtidens skole er det ingen som kjenner. Men vi vet at vi må forberede elevene på å takle en ukjent framtid. Vi har sett på Fag – Fordypning – Forståelse (Meld. St. 28 (2015-16), 2016), og de kompetanser som fremheves som viktige for å ruste elevene for en framtid de ikke kjenner.

I tillegg til den fagspesifikke kompetansen trekkes det fagovergripende kompetanser:

 • å kunne lære
 • å kunne kommunisere, samhandle og delta
 • å kunne utforske og skape

Gjennom å utvikle kompetanse i å anvende samt bruke kunnskaper og ferdigheter vil elevene mestre utfordringer og løst sammensatte oppgaver bedre. Å lære å beherske fagenes metode og tenkemåter gjennom dybdelæring gir elevene ferdigheter som også kan overføres fra ett fag til et annet. I profilkursene har vi en mulighet til å legge til rette for at eleven jobber i dybden, gjør selvstendige valg og utforsker ulike samarbeid og læringsarena.

Eksempel på profilkurs (8–10):

 • Fysisk aktivitet – kroppsøving knyttet opp mot lek og livsstil
 • Digitale fortellinger – tverrfaglig kurs med fokus på digitale ferdigheter i norsk, kunst og håndverk og KRLE
 • Fysikk i praksis – praktisk tilnærming til fysikk med fokus på metode, aktiviteter og forsøk

Eksempel på profilkurs (5–7):

 • Villmark (høst-, vinter- og vårkurs) med blant annet lokalhistorie, orientering, samisk mat i naturen, praktisk regning
 • Demokrati med ulike vinklinger
 • De store fortellingene – et bibelkurs som utforsker forskjellene på det gamle og det nye testamentet, sentrale fortellinger fra fedrehistorien til profetene, og reflektere over forholdet mellom bibelen og språk og kultur
 • Kart og geografi, med atlas og globus, digitale kart og papirkart
 • Miljøet vårt og hvordan redde verden "litt"
 • Symaskin og sløyd
 • Tenke sjæl: filosofi og etikk, fattig og rik, krig og fred