Hovedseksjon

Om skoleplass ved Kastellet

Hvis du skal søke om opptak til 8. trinn neste skoleår for ditt barn, må søknaden mottas innen 1. mai. Vedtak om skoleplass sendes ut innen 1. juni. Utenom dette har vi løpende opptak gjennom hele året etter søknad.

Organisering og kapasitet

Kastellet er en 1–10 skole. Plassmessige-, miljømessige- og pedagogiske hensyn begrenser antall elever per klasse, trinn og hus.

Elevenes rettigheter

Elevene har rett til å gå på nærskolen sin, dvs. den skolen elevens bostedsadresse tilhører, jf. opplæringsloven § 8-1. Den normalt sett eneste grunnen til at en elev ikke kan gå på nærskolen, er dersom skolen ikke har ledig kapasitet. Ved overføring av nærskolerettigheter gjelder nærskoleprinsippet, og skolen skal finne plass på nærmeste mulige naboskole med ledig kapasitet. Dersom foresatte ønsker en annen skole enn nærmeste mulige, må de selv søke skolebytte dit.

Nærskoleretten gjelder uansett årstrinn og uansett når en elev flytter innenfor skolens inntaksområde. Bosted er definert som der eleven har sin "regelmessige døgnhvile", jf. forskrift til lov om folkeregistrering § 5-1.

Regler om skoletilhørighet finnes på Oslo kommunes nettsider.

Regler ved flytting ut av skolekretsen

Nærskoleretten følger eleven, så dersom en elev flytter ut av Kastellet skoles inntaksområde og inn i en annens skoles inntaksområde, tar eleven med seg nærskoleretten til ny skole. Ny skole er da ansvarlig for å fatte nytt nærskolevedtak. Dersom eleven ønsker å fortsette på Kastellet, må eleven søke om skolebytte for å beholde plassen.

Dersom man innvilges et skolebytte, vil man få plass på Kastellet ut 10. årstrinn og så lenge man bor innenfor Oslo kommune.