Om skoleplass ved Kastellet

Jente

Generell info om skolen med hensyn til organiseringen og kapasitet

Kastellet er en 1.-10. skole som åpnet høsten 2004. Skolen er dimensjonert for 56 elever på trinnet.  Vi har fra starten av organisert oss i 3 såkalte basisgrupper og klarte dermed å mobilisere 4 ekstra plasser på hvert trinn, slik at vi fikk totalt 60 elever per årskull. Som en følge av de endrede skolegrensene, har vi sett at behovet for å utvide ytterligere har vært til stede. Etter vedtak i skolens MBU (medbestemmelsesutvalg), AMU (arbeidsmiljøutvalg) og Driftsstyre, og etter bygningstekniske vurderinger og endringer, har vi nå besluttet at vi kan øke antallet elever til 63 pr. trinn. Vi gjør oppmerksom på at dette er absolutt maksimalt antall og det vil ikke være mulig for oss å ta inn flere elever enn dette. Dette er av både plassmessige-, miljømessige- og pedagogiske hensyn.

Elevenes rettigheter

Elevene har rett til å gå på nærskolen sin, dvs. den skolen elevens bostedsadresse tilhører, jf. opplæringsloven § 8-1. Den normalt sett eneste grunnen til at en elev ikke kan gå på nærskolen, er dersom skolen ikke har ledig kapasitet, slik tilfellet er for årets 1. årstrinn. Ved overføring av nærskolerettigheter gjelder nærskoleprinsippet, og skolen skal finne plass på nærmeste mulige naboskole med ledig kapasitet. Dersom foresatte ønsker en annen skole enn nærmeste mulige, må de selv søke skolebytte dit.

Nærskoleretten gjelder uansett årstrinn og uansett når en elev flytter innenfor skolens inntaksområde. Bosted er definert som der eleven har sin "regelmessige døgnhvile", jf. forskrift til lov om folkeregistrering § 5-1.

Kriterier for overføring av nærskolerett til ledig naboskole

Når skolen skal vurdere hvilke elever som må bli overført til ledig naboskole, tas det utgangspunkt i elever bosatt i randsonen i skolen inntaksområde, og som har kort vei til ledig naboskole. Skolen måler elevens gangavstand til ledig naboskole ved hjelp av www.ruter.no, og kvalitetssikrer at dette faktisk er korteste farbare skolevei. I år er det noe ledig kapasitet på Karlsrud og noe på Nordseter, og elever bosatt nær disse vil da kunne bli overført dit. Disse vil bli varslet før vedtak fattes.

Skolen skal alltid gjøre en helhetlig vurdering av alle relevante forhold, og kan således ikke gi noen prioritert rekkefølge for disse, men hovedregelen er at dersom gangavstanden til ledig naboskole er omtrent den samme for noen elever, kan blant annet følgende forhold spille inn:

  • søsken ved nærskolen
  • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • sosiale og/eller medisinske forhold
  • praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m.

Nb! Særlig sårbare elever vil bli hensyntatt uavhengig av gangavstand.

Regler ved flytting ut av skolekretsen

Nærskoleretten følger eleven, så dersom en elev flytter ut av Kastellet skoles inntaksområde og inn i en annens skoles inntaksområde, tar eleven med seg nærskoleretten til ny skole. Ny skole er da ansvarlig for å fatte nytt nærskolevedtak. Dersom eleven ønsker å fortsette på Kastellet, må eleven søke om skolebytte for å beholde plassen. Dette er en formalitet og vil normalt bli innvilget med mindre årstrinnet har nærskoleelever, dvs. elever bosatt innenfor skolens inntaksområde, på venteliste. Elever på en venteliste er primært elever som tilhører Kastellet skole, men som på grunn av kapasitetsmangel har blitt overført til nærmeste ledige naboskole. Nærskoleelever skal nesten uten unntak prioriteres før skolebyttesøkere.  

 

Dersom man innvilges et skolebytte, vil man få plass på Kastellet ut 10. årstrinn og så lenge man bor innenfor Oslo kommune.
 

Kart over dagens skolegrenser finner dere her:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skolekrets/