Hovedseksjon

Rett til trygt og godt skolemiljø

Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også ansvar å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på skoleveien, skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi.

Nulltoleranse mot mobbing

Stortinget vedtok i mai 2017 endringer i opplæringsloven for å styrke rettighetene til elever som blir krenket.
Nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering er nå lovfestet. Hvis en elev mener at han eller hun ikke har det bra på skolen, skal rektor og andre som jobber på skolen ta dette alvorlig.

Aktivitetsplikt for skolene

De nye reglene om skolemiljø innebærer en aktivitetsplikt for skolene. Alle som jobber på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og de skal gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Dersom noen som jobber på skolen mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det bra på skolen, skal rektor varsles. 

Skolen skal snarest mulig undersøke saken og sørge for at involverte elever blir hørt. Skolen skal deretter sette inn egnede tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever

Dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal vedkomne straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier.

Ta kontakt med skolen

Ta kontakt med skolen hvis barnet ditt ikke er fornøyd med skolemiljøet. Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Skolen er forpliktet til å svare raskt.

Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage. Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt opp saken med rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen.

Dersom Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Du kan også ta kontakt med Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person, som barn og foreldre kan kontakte og få bistand og rådgivning fra.

Regler og sanksjoner i ordensreglementet

Oslo kommune har et eget reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. I tillegg har skolen et lokalt ordensreglement. Reglementet inneholder regler om orden og oppførsel og hvilke sanksjoner som kan benyttes mot elever som bryter reglementet – samt hvordan slike saker skal behandles.

Skolen kan bli pålagt straffeansvar

Skolen og de som jobber på skolen kan bli pålagt straffeansvar ved brudd på delpliktene i aktivitetsplikten og den skjerpede aktivitetsplikten.

Kastellet skole: Jobber for å skape et best mulig sosialt miljø 

Kastellet skole jobber kontinuerlig for å skape et best mulig sosialt miljø på skolen og har fokus på sosiale mål og utvikling av elevenes sosiale kompetanse.

Tiltak:

 • Programmet Mitt Valg (1-10)
 • Elevsamtaler (inkluderende skolemiljøskjema) to ganger i året
 • Månedlig sosial elevgjennomgang på trinnet.
 • Fellessamlinger
 • Overgangssamtaler barnetrinn-ungdomstrinn og ungdomstrinn-vgs
 • Samarbeid med Utekontakten og helsesøstre
 • Fakkelmarkering mot mobbing i januar med for- og etterarbeid i klassene
 • Aktivt elevråd
 • Samarbeid med FAU om skolemiljø
 • Skolemiljøutvalget

 

MITT VALG – program for å styrke sosial kompetanse

Hva innebærer programmet Mitt Valg?

MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos barn og unge, kan mange store problemer unngås, både for de unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet.

Programmet eies av stiftelsen”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Selve programmet er basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest International i USA. I dag er dette opplegget i bruk over store deler av verden.

Målene for MITT VALG

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG!

 • utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse
 • bygger barn og unge relasjoner og utvikler vennskap
 • forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer
 • bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer

Hva kan du som foresatt gjøre?

Hvis ditt eller andre barn ikke har et trygt og godt skolemiljø:

 • Ta kontakt med skolen. Du kan ringe eller sende e-post
 • Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor

Skolen er forpliktet til å svare raskt. Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

Du kan også få bistand og rådgivning fra Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person barn og foreldre kan kontakte.