Hovedseksjon

Om AKS på Kastellet

Banner

Vi på AKS ønsker å gi alle elever et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Vi vil organisere og tilrettelegge dagen etter overordnede gjeldende styringsdokumenter som Opplæringslova, Forskrift for Aktivitetsskolen, Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslostandarden for samarbeid mellom barnehage, skole og Aktivitetsskole. 

Tilbudet i AKS tilrettelegges i nært samarbeid med skolen, og følger skolens periodeplaner. Daglig samarbeider vi om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.  Vårt tilbud skal være strukturert og forutsigbart. I AKS kan elevene være for å lære, oppleve, erfare og å leke med venner. 

 

Aktiviteter

Aktivitetsskolens tilbud inneholder ulike faglige, fysiske og kreative aktiviteter. Aktivitetene som blir tilbudt vil bli arrangert på skolen, eller i skolens nærmiljø.

Sosial kompetanse

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige sosiale ferdigheter i samhandling med skolen.

Rammeplanen i Aktivitetsskolen

Hverdagen i AKS er strukturert etter mål og innhold rundt følgende målområder:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse

For hvert målområde er det utarbeidet en beskrivelse samt mål og retningsgivende føringer.

Oslostandarden for samarbeid mellom barnehage, skole og Aktivitetsskole

Aktivitetsskolen følger Oslostandarden for samarbeid mellom barnehage, skole og AKS. Denne legger føringer for samarbeidet mellom barnehage og skole/AKS ved overgang til 1. trinn både faglig og sosialt.

 

Trivsel og trygghet

Trivsel og trygghet er viktig for oss i Aktivitetsskolen. For å legge til rette for dette har vi et flott personale med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse. Sammen har vi stort fokus på læring, sosialutvikling, sikkerhet, lek, faste rammer og det å videreføre skolens regler.

 

Organisering og ansvar

Rektor Kjersti Svendsen har det overordnede ansvaret for tilbudet på Aktivitetsskolen. Den daglige og administrative driften er delegert til AKS-leder Ingrid Øveraasen Lindman.

 

AKS har en baseleder som daglig følger opp våre lokale planer. Baseleder tilrettelegger og følger opp hverdagen sammen med assistentene for elevene på 1.–4. trinn. 

Baseleder for Kastellet er Ingrid Brenli. Kontakt baseleder ved daglige beskjeder og oppfølging av eleven på telefon 23 18 00 72 – eller 23 18 00 41 (etter kl. 12.00).

Elevene organiseres på ulike baser, etter trinn. Baseleder er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av daglige aktiviteter.